Kvartalsrapporter snart historie for aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess?

Oslo Børs foreslår endringer i de Løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess

I forbindelse med forslag til endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften knyttet til kravene om kvartalsrapportering, publiserte Oslo Børs den 17. juni 2016 et høringsforslag om endringer i Løpende forpliktelser. Høringsbrevet innebærer blant annet forslag om å fjerne kravet om kvartalsrapporter for selskap med aksjer listet på Oslo Børs og Oslo Axess

De foreslåtte endringene kommer som en konsekvens av de forslåtte endringer i verdipapirhandelloven knyttet til periodisk finansiell rapportering for aksjeutstedere notert på regulert marked. Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess forpliktet til å utarbeide års- og halvårsrapporter samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler. Endringer i rapporteringsdirektivet - som følge av Norges implementering av "Transparency Directive Amending Directive (2013/50/EU) - har imidlertid ført til at verdipapirlovutvalget har foreslått at det etter verdipapirhandelloven kun skal stilles krav om hel- og halvårsrapportering.

Oslo Børs står fritt til å opprettholde krav om kvartalsrapportering i utstederregelverket. I Høringsbrevet foreslår imidlertid Oslo Børs at det ikke skal stilles krav om kvartalsrapportering for aksjeutstedere notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Til gjengjeld foreslås det at dette tas inn som en tydelig anbefaling i Oslo Børs sin IR-anbefaling. Dette betyr at selskaper med aksjer notert på Oslo Axess eller Oslo Børs kun vil være underlagt krav om hel- og halvårsrapportering. Selskapene står selvsagt fritt til å kunne offentliggjøre finansiell rapportering hyppigere enn det minstekravene angir. Det foreslås ikke å innføre krav om rapporteringsformat eller frister for utstedere som velger frivillig rapportering.

Videre fremgår det av Høringsbrevet at dersom markedet etter høringen ønsker pliktig rapportering, foreslår Oslo Børs som alternativ løsning at det videreføres krav om kvartalsrapportering for første og tredje kvartal for aksjeutstedere notert på Oslo Børs med Norge som hjemstat i henhold til IAS 34. I et slikt tilfelle foreslås det at rapporteringsfristen på to måneder videreføres. Det foreslås at kravet til kvartalsrapportering bortfaller i sin helhet på Oslo Axess. Kravet om separat rapportering for fjerde kvartal bortfaller i sin helhet.

Frist for å sende høringssvar er satt til den 15. august 2016 og eventuell endring i Løpende forpliktelser forventes å tre i kraft samtidig som endringene i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, med forventet ikrafttredelse 1. januar 2017.

Link til Høringsbrevet; http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Hoeringer/Hoering-Forslag-til-endringer-i-Loepende-forpliktelser-vedroerende-periodisk-finansiell-rapportering-for-aksjeutstedere-paa-Oslo-Boers-og-Oslo-Axess 

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×