Utvalgskrets ved nedbemanning

Den 20 juni 2016 avsa Arbeidsretten dom i en sak om begrensning av utvalgskretsen ved nedbemanning. Arbeidsretten slår i dommen fast den ulovfestede regelen som (første gang) eksplisitt ble stadfestet i den såkalte Gresvig-dommen (RT-2015-1332). 

De to hovedspørsmål en arbeidsgiver må ta stilling til ved nedbemanning er;

(i) hvilke ansatte som skal vurderes mot hverandre (utvalgskrets), og

(ii) hvilke kriterier som skal legges til grunn for utvelgelsen innenfor utvalgskretsen (utvalgskriterier).

Førstnevnte vurderingstema var nylig gjenstand for behandling i Arbeidsretten i sak 06/2016.

Saken gjaldt tvist om forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 om ansiennitet og hvilken utvalgskrets som skal legges til grunn ved nedbemanning. Bakgrunn for tvisten var nedbemanning i Nokas AS som følge av endringer i kontrakt om sikkerhetstjenester ved Sola Heliport. Personkretsen som ble lagt til grunn ved beregning av ansiennitet var de ansatte ved Sola Heliport.

Arbeidsretten kom i dommen til at det - forutsatt saklig grunn - er adgang til å fravike utgangspunktet etter Hovedavtalen om at  bedriften  skal utgjøre utvalgskretsen ved ansiennitetsberegningen. Etter en konkret saklighetsvurdering konkluderte Arbeidsretten med at det var saklig grunn for å avgrense utvalgskretsen til driftsenheter innenfor et nærmere bestemt geografisk området, men ikke til de ansatte ved Sola Heliport alene.

Noen relevante moment for saklighetsvurderingen er:

  • Hensynet til praktisk gjennomføring av nedbemanningsprosessen
  • Sikring av videre drift
  • Selskapets økonomiske stilling
  • Selskapets forretningsmessige utfordringer
  • Uro og opplevd mangel på stabilitet ved tilbakevendende nedbemanningsproseser
  • Tilbakevendende nedbemanningsprosesser som involverer et stort antall ansatte og vil beslaglegge betydelig fokus og resurser fra ledelsen.
  • Geografisk spredning
  • De ansattes tilknytning til den enkelte avdeling/enhet

Hva som er saklig grunn beror naturligvis på en konkret vurdering av faktum i den enkelte sak. Når utgangspunktet er at bedriften utgjør utvelgelseskretsen, må de hensyn som tilsier at at utgangspunktet fravikes, være tungtveiende.

Arbeidsrettsdommen: http://www.arbeidsretten.no/dv-cms/resources/dom-10-sak-06-2016-publ.pdf

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×